Hoge Raad: Onderscheid particulier en ondernemingsvermogen niet discriminerend

20 november 2013 | accountant De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de fiscale vrijstelling van successie- en schenkingsrechten van ondernemingsvermogen niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De wetgever mag volgens de Hoge Raad onderscheid maken tussen het belasten van ondernemingsvermogen en het belasten van particulier vermogen. Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank in Breda van 13 juli 2012 dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel zijn duizenden bezwaarschriften ingediend. Uit deze gevallen zijn de vijf zaken waarin vandaag uitspraak is gedaan, als proefprocedure aan de Hoge Raad voorgelegd. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit houdt een vrijstelling in van 100% van de waarde van verkregen ondernemingsvermogen tot aan 1.006.000 euro en 83% van de waarde die boven dat bedrag… Read more »

Combinatie wintersport en zakelijke rit leidt tot bijtelling

20-11-2013 | Auto & Fiscus Als de zakelijke auto voor niet meer dan 500 kilometer privé wordt gebruikt, is de bijtelling voor privégebruik niet van toepassing. Maar wat is precies een zakelijke rit? Een directeur-aandeelhouder van een BV die aan hem een Audi A6 ter beschikking had gesteld, heeft dit in hoger beroep uitgeprocedeerd voor de situatie waarin hij een zakelijke afspraak combineerde met een vakantie. Hij reisde op 15 februari 2008 met zijn gezin per auto naar Oostenrijk. In Oostenrijk heeft hij een zakelijke ontmoeting gehad met een zakenrelatie. Ook heeft hij daar met zijn gezin een vakantie doorgebracht. Op 23 februari 2008 is hij met zijn gezin naar Nederland teruggereisd. Maar is dit nu een zakelijke rit of een… Read more »

LAGER GEBRUIKELIJK LOON DOOR FINANCIËN BV

15 november 2013 – In concernsituaties moet u als directeur-grootaandeelhouder (dga) het gebruikelijk loon in principe per dienstbetrekking bepalen. De specifieke financiële situatie van een bv kan echter een reden zijn om het gebruikelijk loon lager vast te stellen. Het gerechtshof in Amsterdam vond dat daar in dit geval sprake van was. Op basis van de gebruikelijkloonregeling moet een bv het loon van een dga ten minste vaststellen op € 243.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om van een lager of hoger gebruikelijk loon uit te gaan. In deze zaak ging het om een dga van een beheer-bv. Deze bv had alle aandelen in twee andere bv’s. Er waren geen andere werknemers bij de bv’s in dienst. De dga nam… Read more »

Vanaf 1 oktober 2013 hogere schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

1 oktober / belastingdienst Met ingang van 1 oktober 2013 wordt de vrijstelling van de schenkbelasting tijdelijk verruimd. De verruiming van de vrijstelling gebeurt op 3 manieren: Hogere vrijstelling Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een hogere vrijstelling in de schenkbelasting. Nu is de maximale vrijstelling € 51.407. Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is dat € 100.000. Schenking niet alleen tussen ouder en kind De beperking dat het moet gaan om een schenking van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar, vervalt. Dit betekent dat iedereen van een familielid of van een derde een schenking mag ontvangen van maximaal € 100.000. Dit bedrag is dan vrij van schenkbelasting. Dit bedrag moet de ontvanger wel… Read more »

Particulieren met zonnepanelen: ondernemer voor de btw

30 september 2013 / Belastingdienst Voor de levering van elektriciteit aan de energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunnen particulieren aangemerkt worden als ondernemer voor de btw. Btw-plicht Er bestaat een btw-plicht als u als particuliere eigenaar van zonnepanelen de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding levert aan uw energlieleverancier. Voor het recht op aftrek van de btw gelden de normale btw-regels. Ondernemer voor de btw Als ondernemer voor de btw moet u een administratie bijhouden en facturen sturen voor uw leveringen waarop de btw vermeld staat. U kunt ook helemaal worden ontheven van deze administratieve verplichtingen, waarna u geen recht hebt op aftrek. Als u zich al hebt aangemeld vanwege de zonnepanelen, dan krijgt u binnenkort bericht… Read more »

Mogelijk toch (deel) vrijstelling privevermogen in heffing Erfbelasting

3 oktober 2013 / De Accountant.nl Het onderscheid in de Successiewet tussen de belasting van particulier vermogen en ondernemingsvermogen is, tot op zekere hoogte, in strijd met het internationaal verankerde gelijkheidsbeginsel. Dat adviseert advocaat-generaal IJzerman de Hoge Raad in zijn conclusies van 30 september. In de huidige wet is een (extra) vrijstelling opgenomen van 100% over van de waarde van verkregen ondernemingsvermogen tot aan € 1.006.000 en 83% van de waarde die boven dat bedrag uitkomt. Alleen degenen die ondernemingsvermogen erven of geschonken krijgen, hebben recht op die vrijstelling. De vrijstelling is de afgelopen jaren voortdurend uitgebreid: in 2002 van 25% naar 30%, in 2005 naar 60%, naar 75% in 2006 en tot aan de nu geldende percentages per 1 januari… Read more »

Belastingdienst: geen strakke verplichting dat BTW-nummer altijd op website moet zijn vermeld

Op de website van de Belastingdienst is nieuwe informatie gepubliceerd over het vermelden van BTW-nummers op de websites van ondernemingen. De fiscus laat weten dat er daarbij sprake is van beleidsvrijheid voor de ondernemer om aan de verplichting vorm te geven en geen strakke verplichting dat een BTW-nummer altijd op een website moet zijn vermeld. Op EU-niveau zijn in de afgelopen jaren richtlijnen tot stand gekomen die een ordelijk economisch verkeer voor ondernemers en consumenten regelen met betrekking tot ondernemersactiviteiten via internet (bijvoorbeeld webshops). Hieronder vallen ook informatieverplichtingen richting onder andere potentiële afnemers, waarbij ook aan het BTW-identificatienummer een rol is toegekend. Naast de algemene informatieverplichtingen die uit de richtlijn inzake elektronische handel uit 2000 (richtlijn 2000/31/EG) voortvloeien, kent de… Read more »

BV mag aan directeur lidmaatschapsgeld besloten commerciële club belastingvrij vergoeden

20-09-2013 10:36  VN Vandaag Een beheermaatschappij van een hotelconcern kan aan haar directeur de kosten van een lidmaatschap van een besloten serviceclub belastingvrij vergoeden. Hof Arnhem-Leeuwarden was van oordeel dat naar algemene maatschappelijke opvattingen de vergoedingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren, nu het lidmaatschap in het belang van het concern was en het concern zakelijk voordeel had opgeleverd. De algemeen directeur van een hotelconcern is lid van een besloten commerciële club. Die club heeft een ballotagecommissie en haar doelstelling is het bevorderen van de economische bedrijvigheid en ontwikkeling van Noord-Nederland. De BV vergoedt aan de directeur het lidmaatschapsgeld voor de club maar de inspecteur is van mening dat dit niet belastingvrij kan en legt de BV een naheffingsaanslag loonheffingen op.… Read more »

Fiscaal pakket 2014

Fiscaal pakket 2014: inkomstenbelasting Op Prinsjesdag is het Fiscaal pakket 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Het Fiscaal pakket bestaat uit vijf wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014, de Overige fiscale maatregelen 2014, het wetsvoorstel aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit, het wetsvoorstel wijziging percentage belasting- en invorderingsrente en het wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014. Hieronder behandelen wij de inkomstenbelasting. Tenzij anders aangegeven is de inwerkingtredingsdatum 1 januari 2014. Heffingskortingen De algemene heffingskorting wordt € 2100 (2013: € 2001). Voor 65+: € 1086 (2013: € 1034). De algemene heffingskorting wordt vanaf 2014 in drie jaarlijkse stappen inkomensafhankelijk afgebouwd. Afbouw vindt plaats voor inkomens vanaf € 19.645 en loopt tot een inkomen van € 56.531. De algemene heffingskorting wordt vanaf 2015 tot nihil afgebouwd. De arbeidskorting wordt maximaal € 2097 (2013: € 1723).… Read more »

BSN-nummer blijft onderdeel btw-nummer zzp’ers

27 augustus 2013 / Ministerie BZK Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat wat hem betreft het burgerservicenummer (BSN) onderdeel blijft van het btw-identificatienummer van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Alle ondernemers voor de omzetbelasting krijgen een btw-identificatienummer. Het BSN en het btw-identificatienummer bevatten geen persoonskenmerken. Hieruit kunnen geen persoonlijke gegevens worden afgeleid. In dat licht bezien is het geen bezwaar om het BSN als basis te nemen voor het btw-nummer voor (kleine) ondernemers. Dit biedt uit oogpunt van administratieve lastenverlichting ook voordelen. Er zijn geen aparte registratienummers nodig voor btw en andere fiscale verplichtingen,’ aldus Plasterk. De verplichting tot gebruik van dit nummer vloeit volgens de minister voort uit Europese regelgeving. Plasterk:… Read more »