Verklaring arbeidsrelatie voor 2014 aanvragen

21 augustus / belastingdienst Afhankelijk van uw arbeidsrelatie moet de opdrachtgever wel of geen loonheffingen inhouden. Een verklaring arbeidsrelatie (VAR) kan daarbij duidelijkheid geven over uw arbeidsrelatie. Per 1 september kunt u een VAR aanvragen voor 2014. U moet de VAR aanvragen bij de Belastingdienst. Op basis van de door u ingevulde gegevens bepaalt de fiscus de arbeidsrelatie. Krijgt u van de fiscus een Verklaring winst uit onderneming (VAR-wuo) of een Verklaring inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga), dan hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Heeft u een Verklaring loon uit dienstbetrekking (VAR-loon) of een Verklaring resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row), dan geeft de verklaring geen duidelijkheid over de arbeidsrelatie… Read more »

Extra controle op btw-balansschulden!

23 aug 2013 Belastingdienst / Redactie Plein+ Vanaf maandag 26 augustus 2013 controleert de Belastingdienst extra of ondernemers hun btw-schulden hebben gemeld met een correctie op de btw-aangifte. Het gaat over de periode 2008 tot en met 2012. Ondernemers die nog geen correctie hebben ingestuurd, kunnen nu een verbeterde aangifte insturen. Zo voorkomen zij een hogere boete. De Belastingdienst vergelijkt de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting met de btw-aangiften. In de vergelijking worden ook de ingediende correcties meegenomen. Wanneer een ondernemer nog een btw-schuld over voorgaande jaren heeft, ontvangt hij een brief van de fiscus waarmee hij de aangiftegegevens kan controleren, vóórdat een aanslag wordt opgelegd. Veel reacties op eerdere oproep Sinds een eerdere oproep in mei hebben ruim 22.000 ondernemers… Read more »

Btw-nummer op factuur niet verplicht bij verkoop aan particulieren

21 augustus / belastingdienst Ondernemers hoeven hun btw-nummer niet op de factuur te vermelden bij verkopen aan particulieren. Wij adviseren om dit nummer alleen te vermelden als het nodig is. Het is verplicht om uw btw-nummer op de factuur te vermelden bij verkopen aan andere ondernemers. Is uw afnemer een particulier? Dan hoeft u geen btw-nummer te vermelden. Hierop zijn een aantal uitzonderingen, zoals bij de verkoop van een -nieuw of weinig gebruikt vervoermiddel- aan een afnemer in een ander EU-land, bij afstandsverkopen en voor groothandelaren in levensmiddelen, dranken en tandheelkundige grondstoffen of tandtechnische werken. Hebt u als ondernemer een internetsite? Dan bent u wél verplicht uw btw-nummer hierop te vermelden.

Toeslag 2012 aanvragen tot 1 september 2013

19 augustus 2013 Belastingdienst De Belastingdienst herinnert burgers dat zij toeslagen voor 2012 kunnen aanvragen tot 1 september 2013. Dit geldt voor alle toeslagen: huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Hebt u, uw toeslagpartner of medebewoner uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting 2012 tot een datum na 1 september 2013? Dan kunt u toeslag aanvragen tot die datum”, aldus de Belastingdienst. U vraagt toeslagen aan met Mijn toeslagen. Hiervoor hebt u een DigiD en een burgerservicenummer/sofinummer nodig.

Meerdere malen belastingvrije vergoeding van dubbele huisvestingskosten mogelijk

19-08-2013  PwC / ACCOUNTANCY NIEUWS De tweejaarstermijn voor de belastingvrije vergoeding van dubbele huisvestingskosten van werknemers in verband met het werk geldt per tewerkstelling (zoals een project en dergelijke) en niet per dienstbetrekking. Dit betekent dat een werkgever aan dezelfde werknemer meer dan eenmaal een belastingvrije vergoeding van dubbele huisvestingskosten kan geven als het werk aanleiding geeft tot de dubbele huisvestingskosten. Dit oordeelde Hof Den Haag. De andersluidende opvatting van Rechtbank Den Haag is vernietigd. Dit meldt PwC. De inspecteur en de rechtbank waren van oordeel dat de tweejaarstermijn per dienstbetrekking zou gelden. Het hof merkte hierover op dat deze zienswijze met zich zou meebrengen dat een werkgever tijdens elke periode van dubbele huisvesting gedurende de loopbaan of dienstbetrekking van… Read more »

DGA toch verplicht verzekerd in familiebedrijf

19-08-2013 11:10  Grant Thornton / ACCOUNTANCY NIEUWS Een DGA is andere niet verzekerd voor onder andere de sociale verzekeringen als zijn bloed- of aanverwanten ten minste tweederde van de aandelen bezitten van de vennootschap. De Hoge Raad oordeelt dat voor dit �2/3-criterium’ het aandelenbezit van de DGA zelf niet meetelt. De Belastingdienst dacht hier in het verleden anders over. Een DGA is in de regel niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen WW, WIA en ZW. In de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder’ is geregeld wie als DGA kwalificeert. Dit is: de bestuurder die, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, houder is van aandelen die tenminste de heft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen; de bestuurder die,… Read more »

Lager btw-tarief renovatie en herstel woningen

Per 1 maart 2013 bedraagt het btw-tarief 6% voor renovatie en herstel van woningen. Dit geldt echter alleen voor de kosten van arbeid en overhead. Daarnaast kan het lagere tarief worden toegepast door architecten en hoveniers. Deze maatregel vervalt per 1 maart 2014. Renovatie- en herstelwerkzaamheden Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan:- Het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. Woning, woonboot, woonwagen De woning moet meer dan 2 jaar geleden in gebruik zijn genomen.Een woonboot of woonwagen wordt ook als woning gezien als:- hij bestemd is voor permanente bewoning door particulieren;- aangesloten is op (nuts)voorzieningen;- uitsluitend bestemd is om duurzaam op één plek te worden gebruikt als woning. Woon-/winkelpanden Panden die deels woning, deels… Read more »

Nieuwe regels aftrek hypotheekrente

Vanaf 2013 gelden nieuwe regels voor de aftrek van hypotheekrente bij leningen die op of na 1 januari 2013 worden gesloten. Beperking aftrek hypotheekrente Vanaf 1 januari 2013 moeten huiseigenaren nieuwe leningen in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair (maandelijkse een vast bedrag) aflossen. Pas dan heeft de huiseigenaar nog recht op hypotheekrenteaftrek. Bij een aflossingsvrije lening vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek. Dit geldt ook als gelijktijdig wordt gespaard voor de (gedeeltelijke) aflossing na maximaal 30 jaar. Uitzondering voor bestaande leningen Voor bestaande leningen blijft de hypotheekrenteaftrek onveranderd. Dit geldt ook als iemand een hypotheek oversluit. Als een huiseigenaar een bestaande lening ophoogt (bijvoorbeeld voor verbouwing), dan gelden de nieuwe regels wel voor het extra bedrag dat hij… Read more »

Vereenvoudigde Factuur

Vanaf 2013 kunnen ondernemers in bepaalde gevallen volstaan met een vereenvoudigde factuur. Dit is toegestaan als het bedrag van de factuur niet hoger is dan € 100, maar ook voor een uitgereikte correctiefactuur (die verwijst naar een oorspronkelijke factuur met alle vereiste gegevens en vermeldingen) voor een bedrag minder dan € 100. Wat moet er staan op een vereenvoudigde factuur? Op de vereenvoudigde factuur zijn de volgende vermeldingen verplicht: factuurdatum; naam en adres van de leverancier; aard van de geleverde goederen of verrichte diensten; het te betalen btw-bedrag. Het valt op dat iemand de naam en het adres van de afnemer niet op de vereenvoudigde factuur hoeft te vermelden. Let er wel op dat geen vereenvoudigde factuur mag worden uitgereikt bij grensoverschrijdende… Read more »