Lager btw-tarief renovatie en herstel woningen

Per 1 maart 2013 bedraagt het btw-tarief 6% voor renovatie en herstel van woningen. Dit geldt echter alleen voor de kosten van arbeid en overhead. Daarnaast kan het lagere tarief worden toegepast door architecten en hoveniers. Deze maatregel vervalt per 1 maart 2014. Renovatie- en herstelwerkzaamheden Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan:- Het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. Woning, woonboot, woonwagen De woning moet meer dan 2 jaar geleden in gebruik zijn genomen.Een woonboot of woonwagen wordt ook als woning gezien als:- hij bestemd is voor permanente bewoning door particulieren;- aangesloten is op (nuts)voorzieningen;- uitsluitend bestemd is om duurzaam op één plek te worden gebruikt als woning. Woon-/winkelpanden Panden die deels woning, deels… Read more »

Nieuwe regels aftrek hypotheekrente

Vanaf 2013 gelden nieuwe regels voor de aftrek van hypotheekrente bij leningen die op of na 1 januari 2013 worden gesloten. Beperking aftrek hypotheekrente Vanaf 1 januari 2013 moeten huiseigenaren nieuwe leningen in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair (maandelijkse een vast bedrag) aflossen. Pas dan heeft de huiseigenaar nog recht op hypotheekrenteaftrek. Bij een aflossingsvrije lening vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek. Dit geldt ook als gelijktijdig wordt gespaard voor de (gedeeltelijke) aflossing na maximaal 30 jaar. Uitzondering voor bestaande leningen Voor bestaande leningen blijft de hypotheekrenteaftrek onveranderd. Dit geldt ook als iemand een hypotheek oversluit. Als een huiseigenaar een bestaande lening ophoogt (bijvoorbeeld voor verbouwing), dan gelden de nieuwe regels wel voor het extra bedrag dat hij… Read more »

Vereenvoudigde Factuur

Vanaf 2013 kunnen ondernemers in bepaalde gevallen volstaan met een vereenvoudigde factuur. Dit is toegestaan als het bedrag van de factuur niet hoger is dan € 100, maar ook voor een uitgereikte correctiefactuur (die verwijst naar een oorspronkelijke factuur met alle vereiste gegevens en vermeldingen) voor een bedrag minder dan € 100. Wat moet er staan op een vereenvoudigde factuur? Op de vereenvoudigde factuur zijn de volgende vermeldingen verplicht: factuurdatum; naam en adres van de leverancier; aard van de geleverde goederen of verrichte diensten; het te betalen btw-bedrag. Het valt op dat iemand de naam en het adres van de afnemer niet op de vereenvoudigde factuur hoeft te vermelden. Let er wel op dat geen vereenvoudigde factuur mag worden uitgereikt bij grensoverschrijdende… Read more »

Hoog BTW tarief per 1 okt 2012 van 19% naar 21 %

In het kort komt het er op neer dat het moment waarop u een dienst of goed levert, bepaalt of u 19% of 21% btw berekent, en niet het moment waarop u de factuur uitreikt. Mogelijk volgen nog verdere goedkeuringen, zoals het vóór 1 oktober factureren met 21% btw voor goederen of diensten die u na die datum levert. In het wetsvoorstel met uitgewerkte fiscale maatregelen voor het begrotingsakkoord 2013 staat het volgende over de overgangsmaatregel: U berekent 19% btw als u een goed of dienst levert vóór 1 oktober, óók als u op of na die datum de factuur uitreikt en/of de betaling binnen heeft; U berekent 21% btw als u ná 1 oktober een goed of dienst levert.… Read more »

Flexibel BV-recht zorgt voor aardverschuiving

U heeft een BV of wilt er een beginnen? Hou dan 1 oktober 2012 in de gaten. Vanaf die datum geldt namelijk voor zowel nieuwe als bestaande BV’s het vereenvoudigde BV-recht. Bepaalde dwingende regels verdwijnen, maar om dat voordeel te benutten kan een statutenwijziging nodig zijn. Lees hier wat er zoal verandert en hoe u zich erop kunt voorbereiden. Flexibilisering BV-recht Het huidige BV-recht wordt vaak als omslachtig, onnodig belastend en beperkend ervaren. De flex-BV moet daar een oplossing voor bieden. De nieuwe wetgeving die daarvoor nodig is (flexibilisering van het recht inzake besloten vennootschappen (BV’s) en de wet bestuur en toezicht) wordt op 1 oktober 2012 ingevoerd. Overigens was eerder 1 juli als invoerdatum aangekondigd. Een deel ervan is… Read more »

BTW podiumkunsten en kunstvoorwerpen per 1 juli 2012 naar 6%

Per 1 juli 2012 is op de podiumkunsten en kunstvoorwerpen en voorwerpen voor verzameling en antiquiteiten het verlaagde btw-tarief van toepassing. Tegelijkertijd met verzending van de Voorjaarsnota zal, vooruitlopend op wetgeving, een beleidsbesluit gepubliceerd worden waarin het overgangsrecht voor podiumkunsten is geregeld. Hierdoor zal op vooruitbetalingen vanaf publicatiedatum beleidsbesluit ten behoeve van voorstellingen op of na 1 juli 2012 het verlaagde btw-tarief toegepast mogen worden.